บริษัท อีไอเดียส์ จำกัด 

บริษัท อีไอเดียส์ จำกัด

E-Ideas เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ชํานาญการพิเศษต่างๆ ทั้งทางด้าน Hardware , Software , Internet Application , ระบบเครือข่าย ( Network ) , ความปลอดภัยของข้อมูลData/Network/Internet Security ,ไมโคร-อีเล็คโทรนิคส์ , ไมโคร คอนโทรลเลอร์ , ออฟิศ ออโตเมชั่น (OA) , โฮมออโตเมชั่น (HA) เทคโนโลยี ทางด้านต่างๆ ,ให้คําปรึกษาระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและ อนาคต

เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท ( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน ) ปัจจุบันได้จดทะเบียนด้วยทุนจะทะเบียน 128,000,000 บาท โดยมุ่งเน้นทางด้านออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไมโคร-อีเล็คโทรนิคส์ ระบบ Home and Office Automation เพื่อรองรับสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องค์กรของลูกค้าในยุคของระบบความถูกต้องรวดเร็ว ในการ การควบคุมดูแล ข่าวสาร ข้อมูลและเทคโนโลยีให้ถูกต้องรวดเร็วสมบูรณ์

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย Home/Office Automation ให้คําปรึกษาทางด้าน IT งาน IT Outsourcing และไมโคร-อีเล็คโทรนิคส์ ให้กับองค์กรของเอกชน และรัฐบาลเป็นจํานวนมากทั้งในและต่างประเทศเป็นตัวแทนจําหน่าย ( Distributor ) สินค้าจาก USA ชื่อ HAI ( Home Automation Inc. ) ที่มีผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุณหภูมิ ความปลอดภัยได้จาก Mobilephone ,PDA จากทั่วโลก

ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่าย อุปกรณ์ Computer ,Network ,Security and Automation ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คําปรึกษา และบริการติดตั้งซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงระบบสายสัญญาณสือสารข้อมูล UTP , Fiber Optic and Others มีทีมงานที่มี ความชํานาญในด้านการทํางานวิจัย Research & Development เกี่ยวกับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติต่างๆ และพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้


ใบรับรอง

 


โครงการอ้างอิง

 • กระทรวงมหาดไทย (Ministry Of Interior)
 • กองทัพอากาศไทย (ติดตัง VDO GIS360)
 • สายการบินกรุงเทพ ฺBangkok airways
 • เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี (ติดตั้งระบบ VDO360, eRLC,CCTV,WIFI)
 • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ติดตั้งระบบ eLPR)
 • ปตท. / ENCO
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI. (ติดตั้งระบบ eLPR)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • กรมทางหลวง
 • กองบังคับการตำรวจจราจร บก.จร. (ติดตั้งระบบ eRLC)
 • Etc.

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th