ระบบตรวจจับความเร็ว (eSLM)

ระบบตรวจจับความเร็วด้วยเรดาร์

ระบบบริหารตรวจจับความเร็ว (Speed Limit Management) เป็นระบบตรวจจับยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแบบอัตโนมัติ เนื่องจากการขับขี่ยายพาหนะด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุสาคัญในการเกิดอุบัติเหตุโดยที่มีผลกระทบกับความสูญเสียหลังจากเกิดอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วรายการความสูญเสียที่แสดงจะบ่งบอกถึงความเร็วของรถที่ประสบอุบัติเหตุที่สอดคล้องกับขนาดของยานพาหนะนั้นๆด้วย ระบบการตรวจจับความเร็วของทางบริษัท      อีไอเดียส์จำกัดได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้มีการพัฒนาการตรวจจับความเร็วคู่ขนานไปกับการจำแนกรูปแบบและขนาดของยานพาหนะด้วย ระบบบริหารตรวจจับความเร็วสามารถที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สภาพอากาศไม่มีผลต่อระบบ

คุณสมบัติของระบบ

  • ตัวระบบจะแสดงภาพความคมชัดสูง3 ภาพโดยจะแสดงลักษณะเฉพาะของยานพาหนะชัดเจนโดยในขณะเดียวกันมีการบันทึกเวลาสถานที่ที่ทาการบันทึกภาพนั้นเข้าไปด้วยอีกทั้งทาการบันทึกความเร็วณเวลาจับภาพเลนที่ได้ภาพหรือข้อมูลอื่นๆที่ทางลูกค้าต้องการใส่ลงไปในภาพได้
  • สามารถตั้งค่าเก็บภาพเคลื่อนไหวได้ถึง5 วินาทีขณะที่ยานพาหนะฝ่าฝืนโดยสามารถเก็บภาพที่บันทึกไว้ได้(ระยะเวลาการบันทึกขึ้นอยู่กับพื้นที่ความจุ) เพื่อที่จะบริหารจัดการได้ง่าย
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วได้ในหลายรูปแบบ(ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th