ระบบนับรถ (eVC)

ระบบตรวจตราปริมาณยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดคิวและเวลาในการใช้บริการเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบการบริหารจัดการคิวของภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการช่องทางการบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มความพึงพอใจความไหลลื่นของกระบวนการลดต้นทุนและการรอด้วยพื้นฐานการทางานในรูปแบบเดียวกันเราสามารถนามาใช้กับยานพาหนะในการนับจานวนระยะเวลาที่ยานพาหนะอยู่ในขอบเขตที่กาหนดโดยเราสามารถกาหนดระยะเวลาที่อยู่ในระบบสูงสุดเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อนาข้อมูลไปบริหารจัดการช่องทางการจราจรโดยระบบให้ความถูกต้องสูงและเป็นปัจจุบันทาให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ทั้งท่วงที

คุณสมบัติระบบ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th